گرافیک 16:39 پنج شنبه 11 مهر 1398

اطلس انتخابات ایران در 31 استان و 208 حوزه انتخابیه

البرز با 2 حوزه انتخابیه و 3 نماینده در مجلس شورای اسلامی

Katibe Portall نسخه 3.0.3