گرافیک 17:34 دوشنبه 22 مهر 1398

اطلس انتخابات ایران در 31 استان و 208 حوزه انتخابیه

تهران با 6 حوزه انتخابیه و 35 نماینده در مجلس شورای اسلامی

Katibe Portall نسخه 3.0.3