گرافیک 16:29 چهار شنبه 24 مهر 1398

اطلس انتخابات ایران در 31 استان و 208 حوزه انتخابیه

چهارمحال و بختیاری با 4 حوزه انتخابیه و 4 نماینده در مجلس شورای اسلامی

Katibe Portall نسخه 3.0.3