گرافیک 13:54 یکشنبه 31 شهریور 1398

اطلس انتخابات ایران در 31 استان و 208 حوزه انتخابیه

هر استان چند حوزه انتخابیه و چند نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد؟

Katibe Portall نسخه 3.0.3