گرافیک 02:29 شنبه 06 مهر 1398

اطلس انتخابات ایران در 31 استان و 208 حوزه انتخابیه

اردبیل با 5 حوزه انتخابیه و 7 نماینده در مجلس شورای اسلامی

Katibe Portall نسخه 3.0.3