گرافیک 03:00 یکشنبه 07 مهر 1398

اطلس انتخابات ایران در 31 استان و 208 حوزه انتخابیه

اصفهان با 15 حوزه انتخابیه و 19 نماینده در مجلس شورای اسلامی

Katibe Portall نسخه 3.0.3